Všeobecné obchodné podmienky

I. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

 1. „Predávajúcim“ obchodná spoločnosť Evapify, s. r. o., so sídlom Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava, IČO: 55085199, DIČ:2121882708, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd. Sro, vl. č. 166304/B, kontaktný e-mail: shop.sk@evapify.com, telefonický kontakt: +421 950 540 253. Predávajúci pri uzatváraní a plnení Zmluvy podľa týchto obchodných podmienok koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti;
 2. „Kupujúcim“ osoba, ktorá má záujem uzavrieť s Predávajúcim alebo s Predávajúcim uzavrie Zmluvu prostredníctvom internetových stránok www.evapify.sk;
 3. „Spotrebiteľom“ Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej odbornej či samostatnej zárobkovej činnosti;
 4. Registrovaným užívateľom“ osoba, ktorá sa zaregistruje v Internetovom obchode za účelom využívania služieb spojených s on-line registráciou;
 5. „Podnikateľom“ Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy s Predávajúcim koná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej odbornej či samostatnej zárobkovej činnosti;
 6. „Zmluvnými stranami“ Predávajúci a Kupujúci;
 7. „Zmluvou“ kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe objednávky Kupujúceho uskutočnenej prostredníctvom internetových stránok www.evapify.sk;
 8. „Internetových obchodom“ obchod prevádzkovaný pod doménou www.evapify.sk

II. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku, ktorých predmetom je tovar ponúkaný v Internetovom obchode Predávajúceho, a sú neoddeliteľnou Zmluvy.
 2. Pokiaľ nie je v písomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo zákonom stanovené inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim založené Zmluvou tieto obchodné podmienky. Uzavretím Zmluvy sa Zmluvné strany v súlade s ustanovením článku 6 ods. 2 nariadenia č. 593/2008/ES dohodli, že otázky neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky (ďalej spoločne len „Rozhodné právo“). V prípade, že Kupujúci je Spotrebiteľom a niektoré z jeho práv a povinností v zmysle týchto obchodných podmienok a Rozhodného práva sú právnym poriadkom krajiny, v ktorej má svoj domicil, upravené odlišne, použije sa právna úprava, ktorá je pre Spotrebiteľa priaznivejšia.

III. Tovar

 1. Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje informácie o tovare určenom Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia jeho hlavných vlastností, ceny, možností platby, možností dopravy a ďalších informácií vzťahujúcich sa ku konkrétnemu tovaru. Vstup na stránky Internetového obchodu je podmienený potvrdením veku minimálne 18 rokov.
 2. Kúpna cena tovaru v Internetovom obchode je uvedená vrátane DPH. Kúpna cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je pri príslušnom tovare uvedená v Internetovom obchode.
 3. Ak sú pri tovare na Internetových stránkach uvedené dve rôzne sumy, z ktorých jedna suma je prečiarknutá, má prečiarknutá suma iba informatívny charakter a kúpnou cenou je suma nižšia, ktorá nie je prečiarknutá.
 4. Všetky informácie týkajúce sa tovaru uvedené v Internetovom obchode, napr. opis tovaru, špecifikácia jeho hlavných vlastností, fotografie atď., sú informáciami dostupnými Zmluvným stranám v čase ich uverejnenia v Internetovom obchode, pričom tovar sa môže v skutočnosti určitým spôsobom od týchto informácií mierne líšiť. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať v Internetovom obchode úpravy menšieho rozsahu pri popise tovaru za účelom uvedenia jeho popisu do súladu so skutočnosťou.
 5. Ponuky tovaru umiestnené v Internetovom obchode sú časovo a množstevne obmedzené, tak ako je uvedené v konkrétnych prípadoch pri tovare v Internetovom obchode, v rámci upútavky týkajúcej sa marketingových akcií Predávajúceho alebo v rámci komunikácie Zmluvných strán nasledujúcej po odoslaní objednávky Kupujúceho.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť pri konkrétnom tovare maximálny počet nákupov, ktoré môže realizovať jednotlivý Kupujúci, a to z dôvodu zaistenia spravodlivej možnosti nákupu všetkých Kupujúcich.
 7. Niektoré tovary prezentované v Internetovom obchode obsahujú nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou. Zakazuje sa predávať tabakové výrobky, výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky, elektronické cigarety a nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku osobám mladším ako 18 rokov.

IV. Informácie pred uzavretím Zmluvy a postup uzavretia Zmluvy

 1. Pred uzavretím Zmluvy oznamuje Predávajúci Spotrebiteľovi nasledovné informácie:
  1. Možné spôsoby platby sú uvedené v čl. VI. týchto obchodných podmienok a spôsob dodania tovaru je uvedený v čl. V. týchto obchodných podmienok;
  2. Pre dodanie tovaru platia iba tie obmedzenia, ktoré sú uvedené v čl. III týchto obchodných podmienok;
  3. Výška nákladov na dodanie tovaru je uvedená v čl. V. týchto obchodných podmienok;
  4. Údaje o záruke a právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako aj ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv, sú uvedené v čl. VIII. týchto obchodných podmienok;
  5. Zmluva nie je uzatváraná na dobu neurčitú a jej predmetom nie je opakované plnenie;
  6. Predávajúci pred uzavretím Zmluvy nepožaduje zaplatenie zálohy alebo obdobnej platby vopred, pričom bližšie informácie o platbách sú uvedené v čl. VI týchto obchodných podmienok. Tým nie je zároveň dotknutá možnosť Kupujúceho zvoliť pre zaplatenie kúpnej ceny a nákladov na dopravu platbu on-line podľa rovnakého článku, ak je takáto možnosť prezentovaná priamo v Internetovom obchode;
  7. Náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, prostredníctvom ktorých je uzavretá Zmluva, nesie v plnej výške Kupujúci, pričom výška týchto nákladov je závislá na podmienkach poskytovateľa telekomunikačných služieb, ktorého Kupujúci pri uzavretí Zmluvy využíva. Zo strany Predávajúceho nie sú účtované žiadne dodatočné poplatky za využitie prostriedkov komunikácie na diaľku;
  8. Bližšie informácie o využití práva na odstúpenie od Zmluvy a o formulári na odstúpenie od Zmluvy sú uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok;
  9. V prípade odstúpenia od Zmluvy Spotrebiteľ znáša náklady za vrátenie tovaru, tak ako je uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok;
  10. Spotrebiteľ sa môže v rámci mimosúdneho vybavovania sťažnosti obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom adresy shop.sk@evapify.com, a ďalej môže podať sťažnosť proti postupu Predávajúceho k orgánu dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorým je vo veciach ochrany spotrebiteľa na území Slovenskej republiky Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava. Vo veciach ochrany osobných údajov na území Slovenskej republiky je orgánom dohľadu Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava;
  11. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Spotrebiteľovi ani Registrovanému užívateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania.
 1. Tieto obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku. 
 2. Tým, že Kupujúci odošle prostredníctvom Internetového obchodu objednávku, súhlasí s uzavretím Zmluvy dištančným spôsobom s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
 3. Technické kroky, ktoré vedú k uzavretiu Zmluvy, sú nasledovné: 
 1. Po zadaní adresy Internetového obchodu v internetovom prehliadači sa Kupujúcemu zobrazí ponuka tovaru a Kupujúci má možnosť zvoliť si konkrétny tovar;
 2. Potom, čo Kupujúci zvolí konkrétny tovar z ponuky Predávajúceho, zobrazia sa detailné informácie o tomto tovare;
 3. Kupujúci vyberie požadované množstvo a vloží tovar do elektronického nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „Kúpiť“, „Vložiť do košíka“, resp. na obdobne znejúce tlačidlo. Elektronický nákupný košík je Kupujúcemu prístupný kedykoľvek v čase nákupu po kliknutí na tlačidlo znázorňujúce košík“;
 4. Po kliknutí na tlačidlo znázorňujúce košík alebo na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ sa Kupujúcemu zobrazí prehľad vybraného tovaru obsahujúci pre každú položku vloženú do elektronického nákupného košíka označenie tovaru, zvolené množstvo, cenu tovaru a ďalej tiež celkovú cenu zloženú zo súčtu cien všetkých položiek. Kupujúci má možnosť overiť si v nákupnom košíku obsah objednávky, a ak chce niektorú z položiek zmeniť či odstrániť, môže tak v danom kroku učiniť, prípadne má možnosť vrátiť sa do Internetového obchodu. Ak sa Kupujúci nechce vrátiť do Internetového obchodu, v objednávke pokračuje kliknutím na tlačidlo „Výber dopravy a platby“;
 5. Po kliknutí na tlačidlo „Výber dopravy a platby“ sa kupujúcemu zobrazia možnosti dopravy a platby za tovar, vrátane ceny. Kupujúci má aj v tomto kroku možnosť vrátiť sa späť do Internetového obchodu, alebo pokračovať kliknutím na tlačidlo „Dodacie údaje“.
 6. Ak Kupujúci súhlasí s obsahom objednávky, v časti „Dodacie údaje“ vyplní svoje meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. V tomto kroku má Kupujúci možnosť pokračovať v objednávke bez prihlásenia alebo ako Registrovaný užívateľ alebo sa do Internetového obchodu môže zaregistrovať ako nový užívateľ. Po vyplnení údajov má Kupujúci možnosť vrátiť sa späť do Internetového obchodu, alebo pokračovať kliknutím na tlačidlo „Súhrn objednávky“.
 7. V poslednom kroku objednávky Kupujúci zaškrtnutím príslušného poľa potvrdí, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú z tohto miesta prístupné kliknutím na príslušný odkaz. Súčasne Kupujúci potvrdí vek aspoň 18 rokov, bez čoho nie je možné dokončenie objednávky.
 8. Ak Kupujúci nepožaduje žiadnu ďalšiu zmenu objednávky a ním zadaných údajov, kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“, resp. „Objednávka s povinnosťou platby“ či obdobne znejúce tlačidlo, proces objednávky ukončí s vedomím, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar a náklady na jeho dodanie. Údaje, ktoré Kupujúci uvedie v objednávke, považuje Predávajúci za úplné a správne;
 9. Po odoslaní objednávky bude Kupujúci automaticky presmerovaný na internetové stránky umožňujúce platbu platobnou kartou on-line, ak Kupujúci zvolil možnosť platby platobnou kartou online;
 1. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim.
 2. V prípade, že Kupujúci uvedie pri svojej objednávke akúkoľvek poznámku či požiadavku, potom sa takáto poznámka či požiadavka nestáva súčasťou Zmluvy a jej obsah nie je pre Predávajúceho záväzný.
 3. Predávajúci zašle Kupujúcemu bezodkladne po uzavretí Zmluvy potvrdenie o uzavretí Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou potvrdenia o uzavretí Zmluvy sú tieto obchodné podmienky Predávajúceho, a prípadne tiež elektronická faktúra, pričom Kupujúci súhlasí, aby bola takáto faktúra vystavená a doručená len elektronicky. Kupujúci súhlasí, aby mu bolo potvrdenie o uzavretí Zmluvy vystavené a zaslané v elektronickej podobe, čím bude nahradená povinnosť Predávajúceho poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie v listinnej podobe. Pokiaľ pri spracovaní objednávky Kupujúceho dôjde v elektronickom systéme objednávok k chybe, ktorá spôsobí, že takto zaslané znenie Zmluvy nezodpovedá objednávke Kupujúceho, Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu opravný email potvrdzujúci správne znenie Zmluvy s upozornením, že ide o opravené znenie Zmluvy a že predchádzajúca Zmluva je neplatná, pretože došlo k chybe v elektronickom systéme.
 4. Predávajúci ukladá uzavreté Zmluvy a doručené objednávky v elektronickej podobe a uchováva ich po dobu stanovenú zákonom. Predávajúci neumožňuje prístup k archivovaným Zmluvám žiadnej ďalšej osobe. Predávajúci umožní Spotrebiteľovi prístup k Zmluve, ktorú s Predávajúcim uzavrel, ak o to Spotrebiteľ požiada písomne ​​emailom zaslaným na adresu shop.sk@evapify.com. V takomto emaile sa Spotrebiteľovi odporúča požadovanú Zmluvu jednoznačne identifikovať, a to aspoň dátumom jej uzavretia, predmetom kúpy a číslom príslušnej objednávky.
 5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

V. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 1. Tovar je doručovaný na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako doručovaciu adresu pri uzatváraní Zmluvy.
 2. Kupujúci môže tovar vyzdvihnúť aj osobne v sídle Predávajúceho alebo na niektorej z jeho prevádzkarní len vtedy, pokiaľ Internetový obchod takúto možnosť výslovne ponúka.
 3. Tovar je zasielaný prostredníctvom dopravcu uvedeného v Zmluve. Predávajúci neumožňuje zaslanie tovaru prostredníctvom iného dopravcu.
 4. Náklady na dodanie tovaru tvorí len cena dopravy. Náklady na dodanie tovaru platí Kupujúci.
 5. Ak nie je dodacia doba uvedená pri konkrétnom tovare, platí, že Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar, ktorý nie je vyrábaný na zákazku, najneskôr do 30 dní od uzavretia Zmluvy. Pokiaľ si Kupujúci objedná tovar s rôznou dodacou dobou v rámci jednej objednávky, dodacou dobou pre všetky objednané kusy tovaru je tá najdlhšia z nich. Informácia o dodacej dobe je vždy súčasťou Zmluvy.
 6. Kupujúci je oboznámený s tým, že vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k predĺženiu dodacej doby z dôvodu meškania vzniknutého z nepredvídateľných dôvodov, ktoré Predávajúci nemohol ovplyvniť, medzi ktoré patria tiež nákazlivé ľudské ochorenia a s tým súvisiace záväzné opatrenia, ktoré môžu viesť k omeškaniu na strane Predávajúceho. 
 7. O odoslaní tovaru informuje Predávajúci Kupujúceho emailom na emailovú adresu uvedenú pri vyplňovaní objednávky.
 8. Akékoľvek dodatočné náklady na dopravu, ktoré vzniknú na základe dodatočných požiadaviek Kupujúceho potom, čo Predávajúci odovzdal tovar k preprave, napríklad z dôvodu následnej zmeny miesta dodania na žiadosť Kupujúceho, je povinný platiť Kupujúci. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar pri doručení a požaduje opätovné doručenie, znáša náklady opakovaného doručenia.
 9. V prípade bezdôvodného neprevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 10. Kupujúcemu sa pri preberaní tovaru od dopravcu odporúča prehliadnuť stav zásielky a v prípade akýchkoľvek známok jej zjavného poškodenia (roztrhnutý alebo deformovaný obal a pod.) by mal prevzatie zásielky odmietnuť a informovať o tom dopravcu.

VI. Platobné podmienky

 1. Kupujúci môže cenu tovaru a náklady na jeho dodanie zaplatiť niektorým zo spôsobov, ktoré má na výber v rámci ponuky Internetového obchodu pred uskutočnením svojej objednávky, a to:
 2. On-line za pomoci platby kartou, ak túto možnosť Internetový obchod ponúka;
 3. Platba na dobierku
 4. V hotovosti alebo za pomoci platby kartou pri osobnom prevzatí tovaru na dobierku, podľa toho, akú formu platby dobierky ponúka zvolený dopravca.

VII. Odstúpenie od Zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek od okamihu uzavretia Zmluvy najneskôr do uplynutia lehoty štrnástich dní odo dňa, keď prevezme tovar od dopravcu, prípadne ak je predmetom Zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, do štrnástich dní odo dňa, kedy od dopravcu prevezme poslednú dodávku tovaru. Toto neplatí, ak predmetom Zmluvy bolo dodanie tovaru na zákazku, vyrobeného pre Kupujúceho na základe jeho individuálnych požiadaviek, tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, tovaru predávaného v uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (§ 7 ods. 6 zákona Slovenskej republiky č. 102/2014 Z. z.).
 2. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy, ak Spotrebiteľovi toto právo prináleží, nemožno chápať ako právo na bezplatné zapožičanie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Uvedené platí taktiež pre Podnikateľov.
 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak mu toto právo prináleží, ešte predtým, než mu bude odoslaný objednaný tovar. V takom prípade sa Spotrebiteľ vyhne plateniu nákladov na vrátenie tovaru Predávajúcemu, ktoré inak Spotrebiteľ nesie. Predávajúci v takom prípade bez zbytočného odkladu vráti peňažné prostriedky prevodom na bankový účet Spotrebiteľa alebo na iný účet oznámený Spotrebiteľom.
 4. Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť, že namiesto vrátenia kúpnej ceny bude Kupujúcemu poskytnutý poukaz, ktorý možno použiť výhradne na ďalšie nákupy tovaru od Predávajúceho a ktorý nemožno zameniť za peniaze.
 5. Odstúpenie od Zmluvy môže Kupujúci uskutočniť zaslaním písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy na adresu sídla Predávajúceho, osobným odovzdaním písomného oznámenia na adrese sídla alebo v ktorejkoľvek predajni Predávajúceho alebo zaslaním tohto oznámenia na emailovú adresu shop.sk@evapify.com. Obsahom odstúpenia od Zmluvy by malo byť aspoň meno a priezvisko Spotrebiteľa, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, dátum uzavretia Zmluvy, číslo objednávky a rozsah, v ktorom Spotrebiteľ od Zmluvy odstupuje. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ využiť aj formulár označený ako „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok.
 6. Ak Kupujúci oprávnene odstúpi od Zmluvy v plnom alebo v čiastočnom rozsahu, je povinný vrátiť Predávajúcemu tovar, ohľadom ktorého odstúpil od Zmluvy, a to zaslaním tohto tovaru na adresu sídla Predávajúceho alebo jeho odovzdaním v ktorejkoľvek predajni Predávajúceho, a to najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy. Spotrebiteľovi sa odporúča, aby k vrátenému tovaru pripojil vyplnený „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“.
 7. Náklady za vrátenie tovaru a iné náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu nesie v plnej výške Kupujúci.
 8. Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky finančné prostriedky, ktoré mu Spotrebiteľ poskytol, t. j. kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Kupujúci oprávnene odstúpil od Zmluvy, a náklady na dodanie tovaru, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od oprávneného odstúpenia od Zmluvy. V prípade, že predmetom Zmluvy bolo viac kusov tovaru a Kupujúci oprávnene odstúpil od Zmluvy iba ohľadom niektorých z týchto kusov, Predávajúci Kupujúcemu vráti náklady na dodanie iba v tomto rozsahu, nie však náklady na dodanie zvyšných kusov tovaru, ohľadom ktorých Kupujúci od Zmluvy neodstúpil.
 9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Kupujúci oprávnene odstúpil od Zmluvy, ani náklady na dodanie tovaru skôr, než mu Kupujúci odovzdá príslušný tovar alebo než preukáže, že tento tovar odoslal späť Predávajúcemu. 
 10. Poukázanie prípadných zľavových kupónov Kupujúcemu je jednostranným právnym úkonom Predávajúceho. Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy ohľadom tovaru, na ktorého úhradu použil úplne alebo čiastočne zľavový kupón, nemá nárok na preplatenie zľavového kupónu v peniazoch ani na iné náhrady. Kupujúci má pri oprávnenom odstúpení od Zmluvy právo vždy iba na vrátenie skutočne zaplatenej kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, poníženej o prípadnú hodnotu odstupného.
 11. Kupujúci berie na vedomie, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, t. j. ak dôjde k využitiu práva Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy, ak mu toto právo prináleží, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom, ktorý bol predmetom Zmluvy, vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky, vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú ich hodnoty považované za bezdôvodné obohatenie Kupujúceho. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške rovnajúcej sa obvyklej cene darčekov.
 12. Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, môže Predávajúci uplatniť voči Kupujúcemu právo na náhradu škody.
 13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy budú Kupujúcemu vyššie uvedené peňažné prostriedky vrátené prevodom na bankový účet Kupujúceho alebo na bankový účet, ktorý Kupujúcemu oznámi Predávajúcemu. Ak tento spôsob nie je možný, peňažné prostriedky budú Kupujúcemu vrátené formou poštovej poukážky, resp. šeku, zaslaného na adresu Kupujúceho. Vyššie uvedené neplatí, ak bolo Zmluvnými stranami dohodnuté, že Kupujúcemu bude poskytnutý poukaz na nákup ďalšieho tovaru Predávajúceho.
 14. V prípade, že konkrétny tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, nie je na sklade alebo u ktorého dôjde k náhodnému poškodeniu či zničeniu počas výroby alebo prípravy na odoslanie, ako aj v prípade výskytu zjavnej technickej chyby Internetového obchodu (napríklad pri informovaní o cene tovaru, ktorá sa v dôsledku chyby zobrazuje ako zásadne nižšia, napr. posunutá o desatinné číslo) má Predávajúci právo od Zmluvy odstúpiť. Toto právo má Predávajúci tiež v prípade, že Kupujúci riadne a včas nezaplatí cenu za tovar a v prípade, že Kupujúci si tovar riadne a včas neprevezme.
 15. O odstúpení od Zmluvy zo strany Predávajúceho bude Kupujúci vždy bezodkladne informovaný. Ak už Kupujúci zaplatil cenu za konkrétny tovar alebo jej časť, bude táto čiastka vrátená Kupujúcemu. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení Kupujúcemu formou emailu na emailovú adresu Kupujúceho.

VIII. Zodpovednosť za vady a záruka

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v okamihu jeho prevzatia Spotrebiteľom a následne po dobu 24 mesiacov, najdlhšie však do dátumu spotreby, pokiaľ je na tovare vyznačený, bez vád. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho prevzatia Spotrebiteľom a následne počas vyššie uvedenej doby akosť a vlastnosti, ktoré si Zmluvné strany dohodli, prípadne ak takéto dojednanie chýba, akosť a vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Spotrebiteľ očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy Predávajúceho, že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, že tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru. Podnikateľ je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru do 3 dní od prevzatia tovaru, inak sa má za to, že tovar bol dodaný bez vád.
 3. Spotrebiteľovi sa odporúča tovar okamžite po jeho prevzatí prezrieť a presvedčiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve.
 4. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v ods. 1 tohto článku obchodných podmienok, pričom vadu je možné odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať tiež výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 6. Ak Spotrebiteľ neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, ani neodstúpi od Zmluvy, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že ide o neodstrániteľnú vadu. 
 7. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Spotrebiteľ namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 8. Nároky zo zodpovednosti za vady môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho zaslaním alebo osobným odovzdaním reklamácie a vadného tovaru na adrese sídla alebo v ktorejkoľvek predajni Predávajúceho alebo zaslaním reklamácie na emailovú adresu:  shop.sk@evapify.com alebo využitím online reklamačného formulára umiestneného priamo na stránkach Internetového obchodu. Spolu s popisom vady Spotrebiteľ Predávajúcemu oznámi, aký nárok si zvolil. Svoju voľbu nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho dodatočne meniť; to neplatí, ak Spotrebiteľ žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
 9. V reklamácii sa Spotrebiteľovi odporúča uviesť: 
  1. svoje identifikačné údaje,
  2. popis tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,
  3. popis vady tovaru 
  4. detailnú fotodokumentáciu reklamovanej vady 
  5. číslo Zmluvy a pod.
 10. Predávajúci namiesto záručného listu vystavuje doklad o kúpe tovaru.
 11. Predávajúci Spotrebiteľovi na jeho žiadosť vydá písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom.
 12. Predávajúci Spotrebiteľovi písomne potvrdí, kedy došlo k uplatneniu nároku Spotrebiteľa, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Po vybavení reklamácie Predávajúci Spotrebiteľovi písomne ​​potvrdí dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne vystaví potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 13. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.
 14. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu Predávajúci Spotrebiteľovi preplatí v prípade, že reklamácia bude vyhodnotená ako oprávnená.
 15. V prípade, že bude reklamácia vybavená dodaním nového tovaru, dochádza okamihom dodania nového tovaru Spotrebiteľovi k prevodu vlastníckeho práva k vadnému tovaru na Predávajúceho. V prípade, že reklamácia bude vybavená poskytnutím primeranej zľavy Spotrebiteľovi alebo Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, Predávajúci mu vráti príslušné peňažné prostriedky prevodom na bankový účet Spotrebiteľa alebo na bankový účet, ktorý Spotrebiteľ oznámi Predávajúcemu. Ak tento spôsob nie je možný, peňažné prostriedky budú Spotrebiteľovi vrátené formou poštovej poukážky zaslanej na adresu Spotrebiteľa. Výnimky môžu byť v odôvodnených prípadoch dojednané s Predávajúcim individuálne.
 16. Na darčeky a ďalšie bezplatne poskytnuté plnenia, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek nároky Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady. Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola medzi Zmluvnými stranami dojednaná nižšia cena tovaru.

IX. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo Zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, a spory s touto Zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

X. Registrácia v Internetovom obchode a hodnotenia Kupujúcich

 1. Návštevník Internetového obchodu má v rámci svojej objednávky alebo mimo objednávky možnosť registrovať sa v Internetovom obchode a stať sa tak Registrovaným užívateľom. 
 2. Registrácia v Internetovom obchode je podmienkou uzavretia bezodplatnej zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou zo strany Predávajúceho, ktoré spočívajú vo vytvorení užívateľského účtu v Internetovom obchode, v získaní možnosti spravovať objednávky v prostredí on-line, v získaní možnosti uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov, v získaní možnosti sledovať históriu nákupov a v získaní možnosti využívania výhod vernostných programov Predávajúceho, t. j. služieb, ktoré by bez registrácie v Internetovom obchode nebolo možné poskytnúť. Registrovaný užívateľ znáša len cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré použije pri prístupe k Internetovému obchodu a registrácii. 
 3. Prípadné komplikácie pri registrácii v Internetovom obchode alebo chyby spojené s užívateľským účtom môže Registrovaný užívateľ nahlásiť Predávajúcemu, ktorý však nezodpovedá za to, že jeho systém, teda aj užívateľský účet, bude dostupný nepretržite, predovšetkým z dôvodov potrebných aktualizácií a nutných opráv softvérového a hardvérového vybavenia.
 4. Užívateľský účet Registrovaného užívateľa je chránený prihlasovacou emailovou adresou a heslom. Za zabezpečenie prihlasovacej emailovej adresy a hesla pred stratou a zneužitím zodpovedá Registrovaný užívateľ.
 5. Registrovaný užívateľ môže svoj užívateľský účet v Internetovom obchode kedykoľvek a bez akýchkoľvek obmedzení zrušiť, tj. odstúpiť od zmluvy o poskytovaní vyššie uvedených služieb. Užívateľský účet môže na žiadosť Registrovaného užívateľa zrušiť aj Predávajúci. Postupy a práva Registrovaného užívateľa podľa čl. VII., VIII a IX. týchto podmienok platia obdobne. 
 6. Prevádzkovateľ môže užívateľský účet Registrovaného užívateľa zrušiť, pokiaľ Registrovaný užívateľ tento účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, ak Registrovaný užívateľ hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok.
 7. Za účelom sledovania a vyhodnocovania spokojnosti Kupujúcich s Internetovým obchodom a s ponúkaným tovarom Predávajúci umožňuje, aby Kupujúci v Internetovom obchode zadal svoje hodnotenie, ktoré bude pri príslušnom tovare v anonymizovanej podobe zobrazené pre účely ďalších návštevníkov Internetového obchodu.
 8. Pravosť týchto hodnotení Predávajúci zaisťuje tak, že možnosť hodnotenia je sprístupnená iba Kupujúcim, ktorí uskutočnili nákup v Internetovom obchode, a to prostredníctvom vlastného systému Predávajúceho alebo prostredníctvom systému na spracovanie hodnotenia poskytovaného 3. osobou. Poskytnutie hodnotenia je úplne dobrovoľné.
 9. V prípade, že systém pre zber a spracovanie hodnotení prevádzkuje 3. osoba, ako dodávateľ služby, v emaile obsahujúcom možnosť odovzdať Predávajúcemu hodnotenie bude taká osoba riadne identifikovaná, kedy podmienky poskytnutia príslušnej služby sú bližšie popísané na internetových stránkach uvedenej osoby.
 10. V každom prípade, kedy Kupujúci odovzdá Predávajúcemu svoje hodnotenie, dochádza k udeleniu nevýhradnej a bezodplatnej licencie na využitie hodnotenia bez časového a územného obmedzenia, ktoré Predávajúceho oprávňuje na použitie hodnotenia akýmkoľvek spôsobom.
 11. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na využitie hodnotenia bez toho, aby Kupujúceho označil za autora, na výkon svojich osobnostných práv v jeho mene, a to buď samostatne, alebo s pomocou tretích osôb.
 12. Poskytnutím hodnotenia Kupujúci potvrdzuje, že je oprávnený užívať majetkové autorské práva na svoje hodnotenie v rozsahu nevyhnutnom pre udelenie vyššie uvedenej recenzie, a že túto recenziu poskytuje ako pravdivú v nadväznosti na uskutočnený nákup v Internetovom obchode. Udelením licencie Kupujúci zároveň potvrdzuje, že hodnotenie neporušuje autorské práva 3. osôb.
 13. Hodnotenie Kupujúceho nesmie obsahovať informácie, ktoré sú protiprávne alebo ktoré odporujú dobrým mravom.
 14. Používanie automatických hodnotiacich nástrojov a hodnotení, ktoré nepochádzajú od Kupujúceho, sa zakazuje.
 15. Predávajúci môže v Internetovom obchode umiestňovať pozitívne, ako aj negatívne recenzie, ktoré nesmie bez vážneho dôvodu mazať. Predávajúci si však vyhradzuje právo úplne alebo sčasti vymazať všetky hodnotenia odporujúce týmto podmienkam.
 16. Hodnotenia nie sú sponzorované.
 17. Predávajúci môže za poskytnutie hodnotenia ponúknuť Kupujúcemu určité protiplnenie, najmä vo forme zľavy na ďalší nákup, kedy podmienky na získanie a uplatnenie takýchto protiplnení môžu byť stanovené vždy individuálne – podľa aktuálnej marketingovej akcie Predávajúceho.
 18. Predávajúci zverejňuje v jednotlivé hodnotenia chronologicky od najnovších po najstaršie. Hodnotenie poskytnuté v inom jazyku môžu obsahovať aj preklady, ktoré zaistí sám Predávajúci.

XI. Zmluvné vzťahy s Podnikateľmi

 1. Ak Podnikateľ odmietne prevziať tovar, ktorý mu Predávajúci v súlade so Zmluvou dodal, je Podnikateľ okamihom odmietnutia v omeškaní s prevzatím tovaru a vzniká mu povinnosť zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do prevzatia tovaru. Zmluvnou pokutou ani jej zaplatením nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s odmietnutím Podnikateľa prevziať tovar, najmä nárok na náhradu nákladov spojených s dopravou tovaru späť do skladu Predávajúceho a s uskladnením tovaru.
 2. V prípade omeškania Podnikateľa so zaplatením ceny tovaru je Podnikateľ povinný vedľa zákonného úroku z omeškania zaplatiť Predávajúcemu aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody vzniknutej Predávajúcemu v dôsledku omeškania Podnikateľa.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu, najmä ak Podnikateľ v minulosti bezdôvodne odstúpil od predtým uzatvorenej Zmluvy, odmietol prevziať tovar alebo inak zneužil svojich práv vo vzťahu k Predávajúcemu, a to až do okamihu doručenia tovaru Podnikateľovi.

XII. Záverečné ustanovenia 

 1. Tieto obchodné podmienky sú voľne dostupné na stránkach Internetového obchodu a Kupujúcemu je umožnená ich archivácia a reprodukcia, a to najmä vytlačením príslušnej internetovej stránky, stiahnutím a uložením súboru vo formáte Portable Document Format (pdf) alebo uložením súboru obsahujúceho tieto obchodné podmienky, ktorý Predávajúci zašle Kupujúcemu v prílohe Potvrdzujúceho emailu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky Predávajúci sprístupní na stránkach Internetového obchodu. Voči Kupujúcemu je účinné vždy to znenie obchodných podmienok, ktoré je prílohou Potvrdzujúceho emailu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 3. V prípade, že niektorá časť týchto obchodných podmienok bude neplatná alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky (v otázkach ochrany Spotrebiteľa), ostatné ustanovenia zostávajú touto neplatnosťou nedotknuté.
 4. Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.4.2023.