Všeobecné obchodné podmienky - Veľkoobchod

spoločnosti Evapify, s. r. o.

(verzia 04/2023)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Evapify, s. r. o. sú súčasťou Zmlúv uzatvorených na základe Objednávky medzi Spoločnosťou, ako predávajúcim, a Kupujúcim.

1.2 Práva a povinnosti Strán dohodnuté medzi Spoločnosťou a Kupujúcim v Zmluve odlišne od práv a povinností uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach majú prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok.

1.3 Súčasťou Zmluvy nie sú žiadne iné obchodné podmienky (napr. obchodné podmienky Kupujúceho).

2. DEFINOVANÉ POJMY

2.1 Nasledujúce pojmy a slovné spojenia používané v týchto Všeobecných obchodných podmienkach majú nasledujúci význam, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak:

Spoločnosť“ znamená spoločnosť Evapify, s. r. o., so sídlom Černyševského 1287/10, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 55 085 199, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 166304/B, ktorá ako predávajúci (dodávateľ) uzatvára Zmluvu s Kupujúcim podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Kupujúci“ znamená obchodnú spoločnosť alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktorý ako kupujúci uzatvára zmluvu so Spoločnosťou podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok za účelom kúpi Tovaru od Spoločnosti a jeho ďalšieho maloobchodného predaja svojim Zákazníkom.

Zákazník“ znamená zákazník Kupujúceho, ktorý nakupuje Tovar od Kupujúceho.

Objednávka“ znamená písomný úkon Kupujúceho, ktorým si objednáva Tovar od Spoločnosti, ako je podrobne uvedené v čl. 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Objednávkou sa rozumie tiež návrh Zmluvy poskytnutý zo strany Spoločnosti.

Zmluva“ znamená kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Kupujúcim na základe potvrdenej Objednávky. Každá potvrdená Objednávka predstavuje samostatnú Zmluvu medzi Dodávateľom a Kupujúcim.

Tovar“ znamená najmä, nie však výlučne, elektronické cigarety a náplní do nich, obdobné a súvisiace produkty z portfólia Spoločnosti, prípadne iný tovar uvedený v Objednávke.

Cena“ znamená kúpnu cenu Tovaru, za ktorú Kupujúci nakupuje Tovar od Spoločnosti.

Faktúra“ znamená daňový doklad vystavený Kupujúcemu Spoločnosťou vo forme a s náležitosťami stanovenými zákonom.

Predaj“ znamená predaj Tovaru zakúpeného Kupujúcim od Spoločnosti svojim Zákazníkom.

Údaje o Predaji“ znamenajú údaje o Tovare predanom Zákazníkom Kupujúceho, ktoré Kupujúci poskytuje Spoločnosti na mesačnej báze v rozsahu a štruktúre, ktorá zobrazuje predovšetkým celkový objem Tovaru predaného všetkým Zákazníkom.

Územie“ znamená územie Slovenskej republiky.

Duševné vlastníctvo“ znamená akúkoľvek Ochrannú známku, obchodné meno, obchodný odev, štýl, logo alebo iný symbol alebo slovnú značku (registrovanú alebo neregistrovanú), autorské práva, dizajn, patent, internetovú doménu, know-how a goodwill a iné podobné práva, ktoré môžu vzniknúť kdekoľvek na svete v súvislosti s Tovarom, ktoré vlastní alebo na ktoré má licenciu Spoločnosť alebo jej pridružená spoločnosť, vrátane akýchkoľvek reklamných, propagačných a propagačných materiálov a iných predmetov týkajúcich sa Tovaru.

Pracovný deň“ znamená kalendárny deň s výnimkou soboty, nedele, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja na Území. 

Dôverné informácie“ znamenajú všetky informácie týkajúce sa Objednávok a Zmlúv, všetky informácie týkajúce sa Tovaru a/alebo Spoločnosti, okrem iného vrátane know-how, finančných údajov, zoznamov zákazníkov, špecifikácií, metodík, informácií o cenách, vrátane Ceny, informácie o logistických procesoch, technických postupoch, počítačových programoch a právach duševného vlastníctva, ktoré sa z dôvodu výkonu práv a povinností podľa jednotlivých Zmlúv uzatvorených na základe Objednávky dostanú do dispozície Kupujúceho a ktoré Spoločnosť považuje alebo môže považovať za dôverné, bez ohľadu na to, či sú tieto informácie skutočne, písomne alebo inak označené ako „Dôverné“, a všetky ostatné informácie, vrátane analýz, štúdií a iných materiálov pripravených Kupujúcim alebo pre Kupujúceho v súvislosti s jeho podnikaním, ktoré sú odvodené alebo získané z Dôverných informácií alebo ich inak zohľadňujú.

Ochranná známka“ znamená riadne registrovanú ochrannú známku týkajúcu sa Tovaru a Územia, ktoré vlastní Spoločnosť alebo jej pridružená spoločnosť alebo na ktoré má Spoločnosť alebo pridružená spoločnosť licenciu.

Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení.

Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.

Strana“ znamená ktorúkoľvek zo Strán (t. j. Spoločnosť alebo Kupujúci).

Maloletá osoba“ je definovaná ako osoba mladšia ako 18 rokov.

Všeobecné obchodné podmienky“ znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti.

2.2 Nadpisy použité v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sú len orientačné a nie sú rozhodujúce pri výklade významu jednotlivých ustanovení.

2.3 Výrazy použité v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak.

3. OBJEDNÁVKA A KÚPNA ZMLUVA

3.1 Spoločnosť dodá jednotlivé dodávky Tovaru Kupujúcemu na základe Objednávky Kupujúceho potvrdenej Spoločnosťou. Za riadne doručenú Objednávku podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok sa považuje len Objednávka doručená Spoločnosti spôsobom uvedeným v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, v ktorej sú identifikované Spoločnosť a Kupujúci príslušnými identifikačnými údajmi a je v nej uvedený druh objednaného Tovaru, množstvo, cena v súlade s cenou stanovenou Spoločnosťou a preferovaný termín dodania.

3.2 Doručenie Objednávky zo strany Kupujúceho predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho a potvrdenie Objednávky zo strany Spoločnosti predstavuje prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníku. Na základe Objednávky Kupujúceho je v rozsahu potvrdenej Objednávky uzatvorená Zmluva okamihom doručenia písomného potvrdenia Objednávky zo strany Spoločnosti Kupujúcemu. Spoločnosť je oprávnená potvrdiť Objednávku aj čiastočne. Ak Spoločnosť nepotvrdí Objednávku do troch (3) pracovných dní od jej doručenia Spoločnosti, Objednávka sa považuje za odmietnutú Spoločnosťou, pokiaľ Spoločnosť v oznámení Kupujúcemu neurčí inak. Zmluva môže byť uzavretá taktiež podpisom dokumentu označeného ako „kúpna zmluva“ Spoločnosťou a Kupujúcim.

3.3 Pri realizácii Objednávok na Tovar podliehajúci spotrebnej dani z tabakových výrobkov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na Území sú Strany povinné postupovať v súlade s týmito právnymi predpismi. V prípade porušenia týchto povinností zo strany Kupujúceho môže Spoločnosť odstúpiť od Zmluvy.

3.4 Spoločnosť je oprávnená určiť Kupujúcemu minimálne a/alebo maximálne množstvo Tovaru v rámci jednotlivej Objednávky.

3.5 V prípade, že Zmluva obsahuje množstvo Tovaru, ktoré je vzhľadom na výrobné kapacity obchodných partnerov Spoločnosti príliš vysoké, Spoločnosť je jednostranne oprávnená (nie však povinná) buď znížiť dodávané množstvo Tovaru alebo dodať Kupujúcemu podobný Tovar, ktorý sa podstatne neodlišuje od Tovaru uvedeného v Objednávke. 

3.6 Kupujúci nakupuje a predáva Tovar vo vlastnom mene a na vlastný účet ako nezávislá osoba. Žiadne ustanovenie Zmluvy alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok nevytvára združenie medzi Spoločnosťou a Kupujúcim. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že okrem prípadov, keď je to výslovne uvedené, Kupujúci nie je oprávnený podnikať žiadne právne kroky v mene Spoločnosti.

4. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cenu Tovaru stanovuje Spoločnosť v cenníku a Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek počas doby trvania zmluvného vzťahu jednostranne zmeniť ceny jednotlivých položiek Tovaru v cenníku. To neplatí v prípade cien, ktoré už boli dohodnuté v riadne uzavretej Zmluve.

4.2 Oznámenie nových cien sa môže uskutočniť písomne alebo elektronicky (napr. e-mailom). Nové ceny každého takto oznámeného Tovaru sú účinné od dátumu účinnosti uvedeného v oznámení (cenníku).

4.3 V prípade akéhokoľvek zvýšenia akejkoľvek dane alebo poplatku alebo zavedenia akejkoľvek novej dane alebo poplatku vzťahujúceho sa na Tovar, Spoločnosť nezodpovedá Kupujúcemu za žiadne škody, ktoré mu takýmto konaním vzniknú.

4.4 Kupujúci je povinný uhradiť Faktúry za dodanie Tovaru v lehote stanovenej Faktúrou. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov (kúpnej ceny) na účet Spoločnosti. Bankový účet, na ktorý má Kupujúci uhradiť svoje záväzky voči Spoločnosti, určí Spoločnosť, a to uvedením na Faktúre.

4.5 Kupujúci nie je oprávnený započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči pohľadávke Spoločnosti voči Kupujúcemu na zaplatenie Ceny za Tovar. Kupujúci zároveň nie je oprávnený odložiť alebo inak oddialiť zaplatenie Ceny za Tovar, a to ani v prípade, že má alebo bude mať voči Spoločnosti akúkoľvek pohľadávku alebo nárok.

4.6 Ak Kupujúci nezaplatí Cenu za Tovar ani do 5 pracovných dní odo dňa splatnosti príslušnej Faktúry, Spoločnosť je oprávnená (bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva alebo prostriedky nápravy):

(a) odstúpiť od akejkoľvek nesplatenej Zmluvy na Tovar; a/alebo

(b) odmietnuť akúkoľvek ďalšiu Objednávku; a/alebo

(c) zrušiť alebo odložiť akúkoľvek ďalšiu dodávku Tovaru Kupujúcemu na základe ostatných Zmlúv; a/alebo

(d) požadovať od Kupujúceho úrok z omeškania v zákonnej výške odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti príslušnej Faktúry až do úplného zaplatenia príslušnej Faktúry.

5. DODACIE A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

5.1 Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote 90 dní od potvrdenia Objednávky Spoločnosťou, ak nie je v príslušnej Objednávke uvedené inak.

5.2 Spoločnosť vynaloží všetko komerčne primerané úsilie, aby zabezpečila dodanie Tovaru v dohodnutom termíne dodania. Spoločnosť však nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie alebo nedodanie Tovaru spôsobené vyššou mocou alebo v dôsledku rozhodnutia alebo nečinnosti orgánu verejnej moci.

5.3 Tovar sa dodáva do miesta uvedeného v Objednávke. Ak v Objednávke nie je uvedené miesto dodania, Kupujúci je povinný tovar prevziať v mieste, ktoré určí Spoločnosť.

5.4 Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho momentom dodania Tovaru, t. j. prevzatím Tovaru Kupujúcim v súlade so Zmluvou. Zároveň na Kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na dodanom Tovare.

5.5 Na účely určenia práv a povinností Strán pri uplatňovaní zodpovednosti za vady pri dodaní Tovaru (v rozsahu zjavných vád Tovaru, t. j. čo do množstva, druhu alebo balenia, ako aj v súvislosti so skrytými vadami Tovaru) sa používajú nasledovné pojmy s významom uvedeným nižšie:

Vada: Vada: skutočný nedostatok Tovaru, ak dodaný Tovar nemá požadovanú kvalitu, alebo bol Tovar dodaný v nedostatočnom množstve alebo hmotnosti, alebo Tovar nespĺňa požiadavky zákona;

Skrytá vada: Skrytá vada Tovaru: Skrytá vada Tovaru, keď dodaný Tovar nemá požadovanú kvalitu, alebo bol Tovar dodaný v nedostatočnom množstve v originálne zabalenej hlavnej krabici alebo v nedostatočnej hmotnosti v hlavnej krabici, alebo Tovar nespĺňa požiadavky zákona, ktorú Kupujúci nemohol zistiť pri vynaložení bežnej starostlivosti pri prevzatí Tovaru;

Zjavná vada: Tovar bol dodaný v inom ako požadovanom druhu a/alebo Tovar bol dodaný v nedostatočnom množstve a/alebo hmotnosti a/alebo v inom ako originálnom balení a/alebo Tovar nespĺňa požiadavky zákona.

5.6 Kupujúci je oprávnený reklamovať u Spoločnosti v súlade s postupom uvedeným v tomto článku Všeobecných obchodných podmienok vadu dodaného Tovaru.

5.7 Bezprostredne po dodaní Tovaru je Kupujúci povinný vykonať vizuálnu kontrolu Tovaru, pričom je povinný najmä:

- skontrolovať počet dodaných a vyložených paliet;

- skontrolovať neporušenosť strečovej fólie;

- skontrolovať neporušenosť lepiacich pások;

- skontrolovať počet a druh Tovaru podľa dodacieho listu;

- overiť, či Tovar nie je mechanicky poškodený.

5.8 V prípade, že Kupujúci po vizuálnej kontrole vyloženého Tovaru pristúpi k rozbaleniu palety za účelom kontroly Tovaru, musí byť pri rozbaľovaní palety vždy prítomný vodič Spoločnosti alebo tretia osoba zodpovedná za prepravu Tovaru (ďalej len „Vodič“). Kupujúci môže zároveň pre vylúčenie pochybností vyhotoviť videozáznam rozbaľovania palety. Paletou sa pre účely týchto podmienok rozumie akékoľvek súhrnné balenie Tovaru, v akom je tento Tovar dodaný Kupujúcemu.

5.9 Ak bol Tovar dodaný v súlade so Zmluvou, Kupujúci prevezme Tovar a písomne potvrdí prevzatie Tovaru Vodičovi na dodacom liste. Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovaru písomne reklamovať zjavné vady druhu a/alebo množstva a/alebo kvality Tovaru na dodacom liste.

5.10 Reklamácie vyplývajúce zo zjavných vád Tovaru, ktoré spočívajú najmä v druhu a množstve a ktoré mohol Kupujúci zistiť bezprostredne po dodaní Tovaru, sa uplatňujú u Spoločnosti bez zbytočného odkladu po vyložení Tovaru, t. j. po tom, ako mohol Kupujúci Tovar skontrolovať.

5.11 Spoločnosť nezodpovedá za vady Tovaru, s ktorým sa nesprávne zaobchádzalo, ktorý bol nesprávne skladovaný alebo používaný v rozpore so Zmluvou, dodacími podmienkami, pokynmi alebo Zásadami Spoločnosti.

5.12 Ak Kupujúci zistí pri vizuálnej kontrole dodaného Tovaru alebo pri rozbaľovaní palety Zjavnú vadu, ktorá spočíva najmä v mechanickom poškodení Tovaru alebo nedodaní Tovaru v požadovanom množstve, je Kupujúci oprávnený odmietnuť výlučne Tovar, ktorý vykazuje vady, alebo požadovať doplnenie chýbajúceho množstva Tovaru. V takom prípade je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu zapísať zistenú Vadu do dodacieho listu predloženého Vodičom, t. j. Kupujúci do dodacieho listu zapíše povahu a rozsah zistenej Vady a výslovne uvedie, že dodaný Tovar alebo jeho časť neprevzal z dôvodu Vady dodaného Tovaru. Dodací list, v ktorom Kupujúci uviedol povahu a rozsah zistenej Vady Tovaru, potom podpíše aj Vodič. V takomto prípade sa Strany dohodnú na postupe vrátenia reklamovaného Tovaru, a to najmä v závislosti od jeho množstva a charakteru Vady.

5.13 Kupujúci je tiež povinný Vadu riadne zdokumentovať, t. j. vyhotoviť fotografie a/alebo videozáznam Vady počas vizuálnej kontroly alebo bezprostredne po nej, alebo vyhotoviť fotografie a/alebo videozáznam Vady pri rozbaľovaní palety. Tým, že Kupujúci pred odchodom Vodiča neuvedie na dodacom liste žiadnu výhradu, potvrdzuje, že Tovar bol Spoločnosťou dodaný v súlade s Objednávkou/Zmluvou. Na akúkoľvek neskoršiu reklamáciu Zjavnej vady dodaného Tovaru sa neprihliada a Spoločnosť ju neakceptuje.

5.14 Kupujúci je oprávnený reklamovať Skrytú vadu Tovaru u Spoločnosti do desiatich (10) dní odo dňa, kedy Kupujúci zistil Skrytú vadu Tovaru, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy Kupujúci prevzal Tovar.

5.15 Kupujúci uplatní reklamáciu Skrytej vady Tovaru písomne, pričom reklamácia vo forme reklamačného formulára musí obsahovať najmä nasledujúce informácie:

- adresu miesta dodania Tovaru;

- osoba zodpovedná za prevzatie Tovaru Kupujúcim;

- názov a číslo Tovaru;

- číslo dodacieho listu Tovaru, ktorého sa reklamácia týka;

- dodací list podpísaný Vodičom;

- podpis oprávneného zástupcu Kupujúceho;

- videozáznam, na ktorom je zachytené zaobchádzanie Kupujúceho s Tovarom;

- fotografie dokumentujúce reklamovanú skrytú vadu Tovaru.

5.16 V prípade, že Kupujúci oznámi Spoločnosti akúkoľvek Vadu pri dodávke Tovaru, Spoločnosť je oprávnená vynaložiť všetko primerané úsilie na zistenie príčiny Vady. V prípade Skrytej vady alebo Vady spočívajúcej v strate alebo poškodení spôsobenej pred prechodom nebezpečenstva škody na Kupujúceho je Kupujúci povinný spolupracovať so Spoločnosťou na zistení príčiny Vady.

5.17 Spoločnosť bez zbytočného odkladu potvrdí e-mailom Kupujúcemu prijatie reklamácie. Spoločnosť vybaví reklamáciu Kupujúceho do 40 Pracovných dní od prijatia reklamácie obsahujúcej všetky potrebné údaje a podklady. Spoločnosť oznámi Kupujúcemu e-mailom alebo písomne spôsob, akým bude reklamácia vybavená.

5.18 V prípade odmietnutia Tovaru alebo jeho časti z dôvodu Zjavnej vady je Kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do šiestich (6) hodín, informovať Spoločnosť e-mailom o odmietnutí Tovaru, konkrétne o dôvodoch a rozsahu odmietnutia Tovaru. V prípade, že Spoločnosť preukáže, že bol odmietnutý Tovar, ktorý nemal Zjavné vady, Kupujúci uhradí Spoločnosti všetky primerané náklady, ktoré Spoločnosti vznikli v súvislosti s odmietnutím dodávky Tovaru, t. j. najmä náklady na vrátenie Tovaru späť Spoločnosti. Tým nie sú dotknuté ďalšie nároky Spoločnosti, napr. nárok na zmluvnú pokutu za neprevzatie Tovaru.

5.19 V prípade oprávnenej a uznanej reklamácie Spoločnosť navrhne Kupujúcemu vhodné riešenie v rámci obchodného vzťahu medzi Spoločnosťou a Kupujúcim.

5.20 V prípade dodania Tovaru na poškodenej palete je Kupujúci povinný uviesť poškodenie palety na dodacom liste. V prípade, že Kupujúci poškodenie palety na dodacom liste neuvedie, Tovar sa považuje za dodaný na nepoškodených paletách. Vzájomná výmena paliet sa uskutoční pri dodaní Tovaru, pokiaľ sa Kupujúci a Spoločnosť nedohodnú inak.

5.21 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Spoločnosť o akejkoľvek reklamácii či inej sťažnosti týkajúcej sa údajných vád Tovaru, ktorú obdrží od svojich Zákazníkov, ktorým dodal Tovar. Kupujúci a Spoločnosť sa následne dohodnú na postupe pri riešení takejto reklamácie či sťažnosti.

6. NAKLADANIE S TOVAROM A STIAHNUTIE TOVARU Z OBEHU

6.1 Kupujúci zabezpečí, aby bol Tovar vždy skladovaný alebo inak uchovávaný v súlade so všetkými platnými a účinnými zdravotnými, bezpečnostnými, protipožiarnymi a environmentálnymi predpismi tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality Tovaru.

6.2 Kupujúci je povinný uchovávať Tovar takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu Tovaru alebo k zníženiu kvality Tovaru.

6.3 Kupujúci je ďalej povinný zabezpečiť, aby bol Tovar fyzicky alebo vizuálne oddelený od iných výrobkov nesúvisiacich s Tovarom. Kupujúci nesmie zničiť, poškodiť alebo zakryť žiadne identifikačné znaky alebo obaly Tovaru.

6.4 Kupujúci je povinný optimalizovať skladovanie, uchovávanie a Predaj Tovaru svojim Zákazníkom podľa metódy FIFO („first in first out“) alebo v prípade špecializovaných akcií podľa metódy LIFO („last in first out“), aby sa zabránilo akémukoľvek zhoršeniu kvality Tovaru.

6.5 Kupujúci je povinný zaobchádzať s Tovarom s odbornou starostlivosťou a takým spôsobom, aby sa Tovar počas skladovania alebo prepravy nepoškodil alebo nezničil.

6.6 Kupujúci je povinný zaviesť a udržiavať účinné bezpečnostné opatrenia na ochranu Tovaru a pravidelne vykonávať kontroly kvality Tovaru.

6.7 Kupujúci je povinný umožniť Spoločnosti alebo osobe určenej Spoločnosťou vstup do skladu alebo prevádzky za účelom kontroly Tovaru a podmienok, za ktorých je Tovar skladovaný a uchovávaný, a to po predchádzajúcom písomnom oznámení Spoločnosti doručenom Kupujúcemu najmenej tri (3) Pracovné dni vopred.

6.8 Kupujúci bude informovať Spoločnosť o stave zásob Tovaru v sklade alebo v prevádzke na základe jej písomnej alebo elektronickej (e-mailovej) žiadosti.

6.9 Spoločnosť bude informovať Kupujúceho o dobe trvanlivosti Tovaru na základe jeho písomnej žiadosti. Kupujúci je povinný bezodkladne informovať Spoločnosť o akýchkoľvek problémoch, ktoré sa vyskytnú v sklade alebo v prevádzke a ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť, kvalitu alebo trvanlivosť Tovaru.

6.10 V prípade, že Spoločnosť vydá odôvodnený písomný pokyn na stiahnutie Tovaru z obehu, Kupujúci je povinný takýto pokyn bez zbytočného odkladu splniť bez ohľadu na to, či už bola Cena za Tovar zaplatená. Spoločnosť vystaví príslušný opravný daňový doklad na stiahnutý Tovar, za ktorý už Kupujúci Spoločnosti zaplatil, alebo sa Strany vzájomne dohodnú na inom riešení. Kupujúci je povinný v prípade stiahnutia Tovaru poskytnúť Spoločnosti všetku potrebnú súčinnosť, ktorú bude Spoločnosť požadovať a ktorú možno od Kupujúceho primerane požadovať. Ak Kupujúci takúto súčinnosť Spoločnosti neposkytne a v dôsledku toho vznikne Spoločnosti majetková a/alebo nemajetková ujma, Kupujúci je povinný nahradiť škodu, vrátane majetkovej a/alebo nemajetkovej ujmy, v celom rozsahu. Ak Kupujúci odmietne stiahnuť Tovar z obehu alebo ho nestiahne z obehu včas na žiadosť Spoločnosti, nemá právo vrátiť takýto Tovar Spoločnosti a nemá právo na vrátenie Ceny za Tovar a ďalej berie na vedomie, že znáša všetky právne dôsledky vyplývajúce z ďalšieho nakladania s Tovarom.

6.11 Kupujúci zabezpečí, aby sa Tovar vždy prepravoval za týchto podmienok:

(a) pri všetkých druhoch dopravy musí byť nakladacia plocha čistá, suchá, odolná voči poveternostným vplyvom, vlhkosti a zápachu a bez výčnelkov, ktoré by mohli poškodiť obal Tovaru;

(b) dopravné prostriedky sa musia používať výlučne na prepravu Tovaru alebo iných výrobkov, pri ktorých nehrozí riziko kontaminácie Tovaru.

7. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

7.1 Spoločnosť dodá Tovar Kupujúcemu v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Aby sa predišlo pochybnostiam, akékoľvek podmienky nákupu, či už pripojené k Objednávke alebo inak oznámené Spoločnosti, nie sú pre Spoločnosť záväzné.

7.2 Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu na jeho žiadosť primeranú pomoc pri výkone práv podľa Zmluvy, ktorú možno od Spoločnosti spravodlivo požadovať.

7.3 Spoločnosť je oprávnená vydávať zásady, pravidlá a/alebo usmernenia Spoločnosti týkajúce sa Predaja a vykonávania podnikateľskej činnosti Kupujúcim (ďalej spoločne len „Zásady“), ktoré sú pre Kupujúceho záväzné a ktoré sa Kupujúci zaväzuje dodržiavať. Spoločnosť zašle Kupujúcemu Zásady e-mailom alebo poštou spolu s informáciou o tom, kedy sú Zásady platné a účinné.

7.4 Kupujúci je povinný vykonávať obchodnú činnosť v súlade s právnymi predpismi, ako aj v súlade s podmienkami stanovenými v povoleniach, oprávneniach alebo rozhodnutiach vydaných orgánmi verejnej moci. Kupujúci je povinný písomne oznámiť Spoločnosti všetky zmeny skutočností podľa tohto článku, vrátane akejkoľvek zmeny rozsahu alebo zrušenia akéhokoľvek povolenia, oprávnenia alebo rozhodnutia na vykonávanie podnikateľskej činnosti.

7.5 Kupujúci nesmie predávať ani ponúkať Tovar Maloletým. Dodržiavanie povinnosti podľa tohto článku bude Kupujúci presadzovať aj vo vzťahu k svojim zamestnancom alebo iným osobám, ktoré využíva na vykonávanie svojej činnosti.

7.6 Kupujúci zodpovedá voči Spoločnosti za činnosť svojich zamestnancov alebo iných osôb, ktoré využíva na vykonávanie svojej činnosti.

7.7 Kupujúci sa zaväzuje, že:

(a) s cieľom zabezpečiť si akúkoľvek „neštandardnú obchodnú alebo inú výhodu“ v súvislosti s podnikaním ponúkať, sľubovať alebo poskytovať akejkoľvek osobe akýkoľvek dar, platbu alebo inú výhodu, či už priamo alebo nepriamo;

(b) nebude žiadať ani prijímať žiadne dary, platby ani iné výhody od žiadnej osoby za účelom poskytnutia akejkoľvek „neštandardnej obchodnej alebo inej výhody“ v súvislosti s podnikaním,

pričom pojem „neštandardná obchodná alebo iná výhoda“ znamená čokoľvek, na čo nie je legitímny nárok a čo by nebolo získané bez poskytnutia úplatku alebo inej výhody.

7.8 Kupujúci sa zaväzuje, že bude vždy dodržiavať vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy a iné záväzné zdroje práva týkajúce sa opatrení proti korupcii, legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

7.9 Všetky úkony Kupujúceho, osôb, ktoré sú členmi štatutárneho alebo dozorného orgánu Kupujúceho, zamestnancov Kupujúceho alebo iných osôb, ktoré spolupracujú s Kupujúcim pri Predaji, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s úplatkárstvom alebo korupčným správaním zo strany Kupujúceho, alebo ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo financovaním terorizmu na strane Kupujúceho, sa považujú za podstatné porušenie Zmluvy v zmysle a Spoločnosť je oprávnená od všetkých Zmlúv s Kupujúcim odstúpiť s okamžitou účinnosťou. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného odstúpenia Kupujúcemu alebo dňom, keď sa písomné odstúpenie zaslané na adresu sídla Kupujúceho vráti Spoločnosti ako nedoručiteľné. Ak Kupujúci už čiastočne splnil svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, Spoločnosť je oprávnená buď odstúpiť od Zmluvy v rozsahu nesplnenej časti Zmluvy alebo odstúpiť od Zmluvy ako celku, a to podľa výlučného uváženia Spoločnosti.

7.10 Kupujúci sa zaväzuje chrániť a presadzovať záujmy Spoločnosti, konať vo vzťahu k Spoločnosti v dobrej viere vo všetkých záležitostiach pri výkone činnosti a dodržiavať Medzinárodné marketingové zásady a požiadavky Spoločnosti na marketing a propagáciu Tovaru a Spoločnosti.

7.11 Kupujúci sa zaväzuje, že bude vždy konať tak, aby nepriťahoval žiadnu negatívnu reklamu na Spoločnosť alebo jej pridružené spoločnosti, a to v rámci Územia aj mimo neho.

7.12 Kupujúci sa zaväzuje dôsledne vykonávať Predaj Tovaru na Území a uspokojovať dopyt na trhu na Území zákonnými a primeranými prostriedkami.

7.13 Kupujúci je povinný svoju činnosť vykonávať minimálne s rovnakou podporou a starostlivosťou, akú poskytuje výrobkom iných výrobcov/dovozcov/predajcov, ktoré predáva na Území Zákazníkom.

7.14 Kupujúci má právo určiť maloobchodné ceny, za ktoré ďalej predáva Tovar svojim Zákazníkom (s prihliadnutím na cenu stanovenú pre konečných spotrebiteľov).

7.15 Kupujúci nie je oprávnený označovať sa za agenta alebo zástupcu Spoločnosti, zaväzovať Spoločnosť alebo konať v jej mene akýmkoľvek spôsobom a je povinný zabezpečiť, aby si jeho Zákazníci alebo iné tretie strany boli vedomé, že Kupujúci koná vo vlastnom mene a nie v mene alebo na účet Spoločnosti.

7.16 Kupujúci nesmie urobiť nič, za čo by Spoločnosť niesla zodpovednosť, ani nesmie uzavrieť žiadnu zmluvu alebo dohodu v mene Spoločnosti bez výslovného predchádzajúceho súhlasu Spoločnosti.

7.17 Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti dávať žiadne prísľuby ani vyhlásenia týkajúce sa Tovaru okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v akýchkoľvek komunikačných, marketingových alebo reklamných materiáloch poskytnutých Kupujúcemu Spoločnosťou, alebo akýmkoľvek iným spôsobom vytvárať možnosť vzniku zodpovednosti pre Spoločnosť.

7.18 Kupujúci sa zaväzuje poskytovať Spoločnosti Údaje o Predaji a stave zásob Tovaru mesačne, a to bezodplatne, e-mailom na adresu určenú Spoločnosťou. Kupujúci sa ďalej zaväzuje poskytovať Spoločnosti tieto údaje tiež vždy na požiadanie Spoločnosti.

7.19 Kupujúci nie je oprávnený zamestnávať neplnoleté osoby v súvislosti s podnikaním alebo plnením akýchkoľvek práv a povinností Kupujúceho pri plnení Zmlúv.

7.20 Kupujúci sa zaväzuje viesť pravdivé, spoľahlivé, správne a úplné účtovné záznamy týkajúce sa jeho podniku v rozsahu vyžadovanom zákonom. Kupujúci sa ďalej zaväzuje riadne a včas plniť všetky daňové povinnosti, ktoré Kupujúcemu vzniknú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s plnením podľa Zmlúv.

7.21 Kupujúci je povinný písomne informovať Spoločnosť o každej zamýšľanej/plánovanej zmene vlastníckej štruktúry a/alebo štatutárnych orgánov Kupujúceho.

8. MARKETING

8.1 Strany sa dohodli, že budú aktívne spolupracovať pri marketingových aktivitách zameraných na propagáciu obchodu pre existujúcich a potenciálnych zákazníkov tovaru. Marketingová spolupráca môže prebiehať najmä, nie však výlučne, formou letákových kampaní, podujatí na podporu predaja a propagácie Tovaru alebo stanovením cieľov predaja Tovaru. Všetky podmienky a parametre konkrétnej kampane, podujatia alebo stanovenia predajných cieľov budú vždy vopred individuálne dohodnuté oprávnenými zástupcami Strán, pokiaľ nebude medzi Stranami uzatvorená samostatná dohoda upravujúca práva a povinnosti Strán pri podpore predaja Tovaru.

9. DORUČOVANIE OZNÁMENÍ A INÝCH PÍSOMNOSTÍ

9.1 Všetky oznámenia a žiadosti týkajúce sa Objednávky alebo Zmluvy (ďalej len „oznámenia“) musia Strany podať písomne v listinnej forme. Oznámenia elektronickou formou (napr. e-mailom) nie sú prípustné, ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak, alebo ak sa Strany nedohodnú v danom prípade inak.

9.2 Pokiaľ ide o zadávanie Objednávok, potvrdzovanie Objednávok, oznámenie o reklamácii Zákazníka, oznámenia Spoločnosti týkajúce sa vybavovania reklamácie, oznámenie Spoločnosti o zmene ceny Tovaru a zmene bankového účtu Spoločnosti, obe Strany majú možnosť zasielať takéto oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov (napr. e mailom) na elektronické adresy, ktoré si Strany na tento účel písomne oznámili.

9.3 Kontaktné údaje Strán sú spravidla uvedené v Objednávke. Každá zo Strán môže zmeniť svoje kontaktné údaje písomným oznámením druhej Strane.

10. ZMLUVNÉ POKUTY

10.1 V prípade omeškania Kupujúceho s akoukoľvek platbou na základe Faktúry je Kupujúci povinný zaplatiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy (bez DPH) za každý započatý deň omeškania.

10.2 V prípade omeškania Kupujúceho s prevzatím dodávaného Tovaru je Kupujúci povinný zaplatiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny neprevzatého Tovaru (bez DPH) za každý započatý deň omeškania. Za neprevzatie Tovaru sa pre tento účel rozumie aj neposkytnutie súčinnosti zo strany Kupujúceho v súvislosti s dodaním Tovaru.

10.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Spoločnosti na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

11. UKONČENIE ZMLUVY

11.1 Každú jednotlivú Zmluvu alebo všetky Zmluvy, ktorá vznikli na základe Objednávky, je možné predčasne ukončiť písomnou dohodou Strán, v ktorej si Strany dohodnú vzájomné vysporiadania nesplnených záväzkov zo Zmluvy.

11.2 Spoločnosť je oprávnená jednostranne vypovedať každú jednotlivú Zmluvu alebo všetky Zmluvy bez výpovednej doby, t. j. s účinnosťou odo dňa doručenia písomnej výpovede Kupujúcemu:

(a) v prípade, že Kupujúci poruší akúkoľvek povinnosť podľa čl. 6., 7., 13. a/alebo 14. týchto Všeobecných obchodných podmienok; alebo

(b) v prípade, že Kupujúci poruší akúkoľvek povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok opakovane, alebo závažným spôsobom; alebo

(c) v prípade, že v dôsledku porušenia povinnosti Kupujúceho si Spoločnosť uplatní voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, pričom Spoločnosť požiada Kupujúceho o náhradu tejto škody a poskytne Kupujúcemu lehotu na jej zaplatenie a Kupujúci nezaplatí Spoločnosti náhradu škody v uvedenej lehote, alebo

(d) ak Kupujúci vstúpi do likvidácie (dobrovoľnej alebo nariadenej súdom) alebo ak je voči Kupujúcemu nariadená exekúcia, alebo

(e) v ostatných prípadoch výslovne uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo v Zmluve.

11.3 V prípade ukončenia Zmluvy sa Kupujúci zaväzuje odovzdať Spoločnosti Tovar, ktorý je predmetom ukončenej Zmluvy, v súlade s 11.4 týchto Všeobecných obchodných podmienok a/alebo inak naložiť s Tovarom na základe predchádzajúceho písomného pokynu Spoločnosti.

11.4 V prípade ukončenia Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu ktoroukoľvek zo Strán je Spoločnosť oprávnená (nie však povinná) kúpiť späť od Kupujúceho a Kupujúci je povinný predať a bezodkladne dodať Spoločnosti všetok alebo akýkoľvek (podľa rozhodnutia Spoločnosti) nepredaný Tovar, ktorý má Kupujúci v držbe, za Cenu (t. j. rovnakú cenu, za ktorú Spoločnosť predala Tovar Kupujúcemu). Spoločnosť vystaví Kupujúcemu opravné daňové doklady na Tovar, za ktorý ešte nebola zaplatená Cena.

11.5 Tovar, ktorý spoločnosť nenakúpi podľa článku 11.4 týchto Všeobecných obchodných podmienok, je Kupujúci oprávnený predávať Zákazníkom len do 3 mesiacov odo dňa ukončenia Zmluvy.

11.6 V prípade ukončenia Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu a ktoroukoľvek Stranou, všetky neuhradené Faktúry týkajúce sa ukončovanej Zmluvy sa stávajú splatnými ku dňu ukončenia danej Zmluvy.

11.7 V prípade ukončenia Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu ktoroukoľvek Stranou nemá Kupujúci nárok na žiadnu náhradu od Spoločnosti za ušlý zisk alebo iné škody spôsobené ukončením Zmluvy.

11.8 Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na existenciu a trvanie ostatných neukončených Zmlúv, ani na žiadne práva výslovne uvedené v Zmluve a na žiadne práva, ktoré vznikli počas trvania Zmluvy a ktoré svojou povahou pretrvávajú (okrem iného vrátane práva Spoločnosti na zaplatenie Ceny za dodaný Tovar). Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na platnosť jej ustanovení, ktoré majú svojou povahou pretrvať aj po ukončení Zmluvy.

12. KONKURZNÉ KONANIE

12.1 Každá zo Strán je povinná informovať druhú Stranu o tom, že je v úpadku alebo hroziacom úpadku, alebo má v úmysle podať návrh na začatie konkurzného konania, a to najmenej 3 pracovné dni pred samotným podaním návrhu na súd, alebo že voči nej bolo začaté konkurzné konanie, pričom v takom prípade je povinná informovať druhú Stranu bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.

12.2 V prípade začatia konkurzného konania voči jednej zo Strán:

(a) druhá Strana je oprávnená vypovedať všetky Zmluvy, ktoré zanikajú dňom doručenia výpovede prvej Strane,

(b) všetky nesplatené pohľadávky druhej Strany voči prvej Strane sa stávajú splatnými v deň vydania rozhodnutia o vyhlásení konkurzu, pokiaľ sa nestali splatnými už skôr podľa iných ustanovení Zmluvy alebo podľa právnych predpisov.

13. DÔVERNOSŤ

13.1 Kupujúci sa zaväzuje, že Dôverné informácie neposkytne žiadnej tretej strane ani ich nepoužije na žiadny účel, ktorý je v rozpore so Zmluvou alebo s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Tento záväzok trvá počas celého obdobia trvania Zmlúv a tiež po ukončení Zmluvy, pokiaľ sú informácie považované za dôverné, označené ako dôverné alebo pokiaľ s nimi Strany takto zaobchádzajú.

13.2 Strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa ich obchodných vzťahov. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť tiež o informáciách týkajúcich sa cenovej politiky Spoločnosti.

13.3 Dôverné informácie o druhej Strane budú Strany uchovávať v prísnej dôvernosti a mlčanlivosti a nebudú poskytnuté žiadnej inej osobe alebo subjektu s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany s takýmto poskytnutím. Strany zároveň berú na vedomie, že niektoré z takýchto Dôverných informácií sú zároveň predmetom obchodného tajomstva druhej Strany, ktoré je chránené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

13.4 Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci a iné osoby, ktoré využíva na plnenie a dodržiavanie svojich povinností, zachovávali dôvernosť Dôverných informácií. Strany sa zaväzujú nepoužívať získané Dôverné informácie vo svoj vlastný prospech alebo v prospech akejkoľvek tretej strany bez súhlasu dotknutej Strany.

13.5 Každá zo Strán môže poskytnúť Dôverné informácie druhej Strany:

(a) tým zamestnancom, členom jej orgánov alebo úradov, zástupcom alebo poradcom, ktorí potrebujú poznať tieto informácie, aby Strana mohla plniť a dodržiavať svoje povinnosti podľa Zmlúv;

(b) ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušných orgánov.

13.6 Žiadna zo Strán nie je oprávnená používať dôverné informácie druhej Strany na iné účely ako na výkon práv a plnenie povinností tejto Strany podľa Zmlúv a týchto Všeobecných obchodných podmienok. Za porušenie povinností podľa tohoto článku 13. týchto Všeobecných obchodných podmienok je dotknutá Strana oprávnená požadovať od druhej Strany zmluvnú pokutu vo výške 5000 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia; zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá Strane vznikla v dôsledku takéhoto porušenia, v celom rozsahu.

14. OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

14.1 Práva Duševného vlastníctva sú výlučným vlastníctvom majiteľa Ochrannej známky, Spoločnosti a/alebo pridružených spoločností Spoločnosti.

14.2 Kupujúci sa zaväzuje, že pri Predaji a pri inom vykonávaní podnikateľskej činnosti nebude pridávať, meniť, zakrývať, odstraňovať alebo inak zasahovať do akéhokoľvek označenia alebo údaju o zdroji alebo pôvode Tovaru.

14.3 Kupujúci nespôsobí ani nedovolí, aby čokoľvek poškodilo, ohrozilo alebo zasahovalo do práv Duševného vlastníctva alebo nárokov majiteľa Ochrannej známky, Spoločnosti a/alebo ktorejkoľvek z pridružených spoločností v súvislosti s právami duševného vlastníctva, ani nedovolí, aby tak urobili tretie strany alebo inak zasahovali do práv Duševného vlastníctva.

14.4 Kupujúci je povinný bezodkladne informovať Spoločnosť o akomkoľvek skutočnom alebo údajnom porušení práv Duševného vlastníctva a bezodkladne informovať Spoločnosť o akejkoľvek žalobe, nároku alebo konaní, ktoré hrozí alebo prebieha v súvislosti s právami Duševného vlastníctva. Kupujúci berie na vedomie, že majiteľ Ochrannej známky, Spoločnosť alebo pridružená spoločnosť sú výlučne oprávnení viesť akékoľvek mimosúdne rokovania alebo správne/súdne konania v súvislosti s právami Duševného vlastníctva; Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť Spoločnosti v tomto smere plnú súčinnosť na vlastné náklady Kupujúceho.

14.5 Kupujúci sa zaväzuje nepoužívať ani neregistrovať žiadne meno, Ochrannú známku, obchodné meno a/alebo internetovú doménu (adresu), ktoré by z dôvodu totožnosti, podobnosti alebo zámeny zasahovali do práv Duševného vlastníctva; v prípade, že sa tak stane, je Kupujúci povinný na písomnú žiadosť Spoločnosti okamžite ukončiť takéto konanie a odstrániť všetky následky; nárok majiteľa Ochrannej známky, Spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti na náhradu škody tým nie je dotknutý.

15. VYŠŠIA MOC

15.1 Strana neporušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a nie je zodpovedná za neplnenie alebo omeškanie s plnením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy za predpokladu, že takéto neplnenie alebo omeškanie je dôsledkom konania, opomenutia, udalosti alebo nehody, ktoré porušujúca Strana nemôže ovplyvniť alebo na ktoré nemá vplyv (ďalej len „udalosť vyššej moci“), vrátane, ale nie výlučne, týchto udalostí:

(a) pôsobením prírodných síl vrátane požiaru, povodne, zemetrasenia, víchrice alebo inej prírodnej katastrofy;

(b) vojna, hrozba vojnou alebo príprava na vojnu, ozbrojený konflikt, uvalenie sankcií, embargo, pozastavenie diplomatických vzťahov alebo podobné opatrenia;

(c) teroristický útok, občianska vojna, občianske nepokoje alebo vzbury;

(d) jadrové, chemické alebo biologické znečistenie; 

(e) požiar, výbuch alebo iné náhodné poškodenie;

(f) zrútenie stavebných konštrukcií, porucha strojov, strojných zariadení, počítačov alebo vozidiel; 

(g) štrajky alebo výluky;

(h) prerušenie alebo výpadok služieb, najmä, ale nie výlučne, elektriny, plynu alebo vody, alebo stav epidémie alebo pandémie.

15.2 Strana postihnutá udalosťou vyššej moci neporušuje Zmluvu, ak:

(a) bez zbytočného odkladu písomne oznámi druhej Strane povahu a rozsah udalosti vyššej moci, ktorá spôsobila neplnenie alebo oneskorenie plnenia, a

(b) dotknutá Strana nemohla zabrániť účinkom udalosti vyššej moci, ani keby prijala také opatrenia, ktoré mala prijať bez ohľadu na udalosť vyššej moci a ktoré mala prijať pred udalosťou vyššej moci, ale neprijala, a postihnutá Strana využila všetky dostupné prostriedky na zmiernenie účinkov udalosti vyššej moci, aby mohla čo najskôr pokračovať v plnení svojich povinností podľa Zmluvy.

15.3 V prípade, že udalosť vyššej moci trvá nepretržite dlhšie ako 6 mesiacov, ktorákoľvek zo Strán je oprávnená Zmluvu vypovedať na základe písomnej výpovede so 14 dňovou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť odo nasledujúceho kalendárneho dňa po doručení výpovedi druhej Strane. Pre vylúčenie pochybností Strany uvádzajú, že ukončenie Zmluvy v súlade s týmto článkom nemá vplyv na žiadne práva alebo nároky Strán vyplývajúce z porušenia alebo neplnenia Zmluvy pred jej ukončením.

16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Zmluva sa riadia právom Slovenskej republiky.

16.2 Príslušným orgánom k rozhodovaniu sporov medzi Stranami sú všeobecné súdy v Slovenskej republike miestne príslušné podľa miesta sídla Spoločnosti.

16.3 Každá Zmluva, jej prílohy a tieto Všeobecné obchodné podmienky sa považujú za jednu celistvú zmluvu, avšak jednotlivé Zmluvy sú samostatné a na sebe nezávislé. Zmluva obsahuje úplnú dohodu medzi Stranami a nahradzuje všetky ústne či písomné dohody týkajúce sa predmetu danej Zmluvy.

16.4 Prípadná neplatnosť, neúčinnosť, zdanlivosť alebo nevymáhateľnosť ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok nemá vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení, pokiaľ povaha alebo obsah neplatného, neúčinného, zdanlivého alebo nevymáhateľného ustanovenia alebo okolnosti, za ktorých bolo dohodnuté, neumožňujú jeho oddelenie od ostatných ustanovení Zmluvy. Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatným, neúčinným, zdanlivým alebo nevymáhateľným, Strany sa zaväzujú nahradiť ho najbližším platným, účinným alebo vymáhateľným ustanovením podľa slovenského práva.

16.5 Spoločnosť je oprávnená jednostranne započítať splatné i nesplatné pohľadávky zo Zmluvy voči akejkoľvek splatnej a/alebo nesplatnej pohľadávke Kupujúceho písomným oznámením o zápočte pohľadávok doručeným Kupujúcemu. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky zo Zmluvy voči pohľadávkam Spoločnosti.

16.6 Spoločnosť je oprávnená postúpiť práva vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu (osoby) bez súhlasu Kupujúceho. Kupujúci nesmie postúpiť alebo previesť Zmluvu alebo akékoľvek práva ani povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo z plnenia Zmluvy na žiadnu tretiu osobu (osoby) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

16.7 Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne po vzájomnej dohode Strán, ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky - Veľkoobchod (verzia 04/2023) sú účinné od 1. apríla 2023.